Handelsbetingelser nethandel

Salgs- og leveringsbetingelser for ALLFLEX.dk

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

Produktinformation                                                                                                                        

På ALLFLEX.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til info@allflex.dk

 

Tegninger og beskrivelser
Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, billedmaterialer, prislister m.m. er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Priser                                                                                                                                               

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt ALLFLEX.dk accepterer ordren. Alle priser vises både inkl. moms og ekskl. moms. ALLFLEX.dk har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som ALLFLEX.dk ikke selv er herre over. Opgivne priser er ab ALLFLEX.dks adresse, og er baseret på de, ved tilbuddets afgivelse, herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold.

 

Bestilling                                                                                                                                  

Præsentation af varer sammen med en pris på ALLFLEX.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra ALLFLEX.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til ALLFLEX.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og ALLFLEX.dk er først indgået, når ALLFLEX.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

 

Tegninger m.v.
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er ALLFLEX.dks ejendom, og må ikke uden ALLFLEX.dks skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, som ALLFLEX.dk har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.
 

Betaling

Vi modtager betaling med: Mastercard, Dankort, Visa.

De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til NETS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og NETS der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med betalingskort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra ALLFLEX.dk.

 

Betalingsbetingelser

Betaling: 8 dage netto, eller efter aftale.


Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker, dog mindst kr. 50,-.
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Varer der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, og som ikke rettidigt aftages af køber, kan ALLFLEX.dk efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko. Ejendomsforbehold: ALLFLEX.dk bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt.

Levering

Produkter sendes med Post Danmark. Leveres til fast pris på: 100.- DDK pr. pakke


Levering sker ab ALLFLEX.dks adresse, ALLFLEX.dk, Rugmarken 31, 7620 Lemvig. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen.
Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom ALLFLEX.dk ikke har modtaget speciel instruks, er ALLFLEX.dk berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.
ALLFLEX.dk er ikke ansvarlig for transportskader.

Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, brand, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor sælgers kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.
Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 7 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra købers side.
Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

 

Reklamation

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter køber har opdaget manglen, ske til ALLFLEX.dk senest 8 dage efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

ALLFLEX.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

VENLIGST VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT PRODUKTGARANTIEN PÅ ALLE VARER, DER GRAVERES, BORTFALDER VED GRAVERINGEN.

 

Fortrydelsesret og returnering

Fortryder du mod forventning et køb, kan du indenfor 14 dage efter tidspunktet for modtagelsen af varen, returnere varen til ALLFLEX.dk. Du kan også fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til fragtmanden eller ved at returnere varen på den nedenfor angivne adresse.

VIGTIGT -Der ydes ingen fortrydelsesret på følgende produkter:
VARER, DER ER SPECIELT FREMSTILLET TIL DIG, DET VIL SIGE SÅKALDTE BESTILLINGSKØB.

Vi refunderer ikke fragtudgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering af en vare, skal denne være i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Du må gerne pakke varen ud og bruge den, så længe du kan returnere den i væsentlig samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart, at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt. Når du udnytter fortrydelsesretten skal du selv betale for fragten, når du returnerer varen.
Når du fortryder købet, og varen lever op til betingelserne for at fortrydelsesretten kan udnyttes tilbagebetales købesummen til dig ved en overførsel til din bank.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelsen. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen. Skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.

 

RETURADRESSE:

Allflex dan-mark, Rugmarken 31, DK-7620 Lemvig.
 

Klagegang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til ALLFLEX.dk - T: 9781 1555.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil

være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Hjemmesiden www.allflex.dk drives af firmaet:

Allflex dan-mark ApS , CVR nr: 78479310

T: 9781 1555, Rugmarken 31, 7620 LemvigMangler

A. KØB AF NYE KOMPONENTER.

I en periode på 24 måneder fra det solgtes levering er sælger ansvarlig for konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos ALLFLEX.dk eller dettes folk.

Såfremt ALLFLEX.dk er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er ALLFLEX.dk berettiget til, efter eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne komponenter eller dele, som viser sig mangelfulde pga. konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Køber afholder udgifter til afmontering, forsendelse, genmontering og opstart m.v.

Køber opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 8 dage fra leveringen at regne meddele sælger dette. Efter udløbet af 8-dages fristen kan manglen ikke påberåbes.

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

Sælgers forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med sælgers instruktioner, ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor sælgers kontrol.

ALLFLEX.dk er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering.


B. REPARATIONS/RENOVERING AF BRUGTE KOMPONENTER.

Såfremt ALLFLEX.dk reparerer for kunden en tilhørende brugt komponent, eller såfremt kunden køber en af ALLFLEX.dks reparerede/renoverede brugte komponent, har kunden/køber samme mulighed for at gøre ALLFLEX.dk ansvarlig for mangler ved det solgte, som beskreven ovenfor under punkt A, dog således at ALLFLEX.dks mangelsansvar er begrænset til et tidsrum på 6 måneder fra levering.


Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.
For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:
Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberne, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foretagende stykker.
Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Produktinformationer og rådgiveransvar

ALLFLEX.dk er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget og ikke for om varen er egnet til købers brug.
Ansvar herudover påtager ALLFLEX.dk sig kun, hvis ALLFLEX.dk har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. ALLFLEX.dk har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.
ALLFLEX.dk påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som ALLFLEX.dk besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. ALLFLEX.dks rådgivning ydes på basis af ALLFLEX.dks leverandørers opgivne data, og ALLFLEX.dk dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang ALLFLEX.dks leverandører yder ALLFLEX.dk erstatning herfor.
Konstateres der fejl i den af ALLFLEX.dk sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal køber uden unødigt ophold, straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette ALLFLEX.dk.
Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter ALLFLEX.dk alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af ALLFLEX.dks fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, køber burde have underrettet ALLFLEX.dk.
Ved rettidig reklamation yder ALLFLEX.dk køber ny, vederlagsfri rådgivning.
ALLFLEX.dks ansvar for tab opstået som følge af fejlagtig rådgivning begrænses således:
ALLFLEX.dk begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af ALLFLEX.dks fejlagtige rådgivning og højst til kr. 300.000,00.
ALLFLEX.dk hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.
ALLFLEX.dks ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til køber.
Lovvalg og værneting - I det omfang hvor parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal Dansk Rets almindelige regler finde anvendelse. Alle tvister skal afgøres i første instans ved retten i ALLFLEX.dks vedtægtsmæssige hjemsted.

Særlige vilkår ved Internethandel

Nedenstående betingelser finder anvendelse ved køb via http://www.allflex.dk/. betingelserne gælder sideordnet med Allmark’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser, dog således at nedenstående har forrang i forhold til disse.
Alle priser på websitet angives tydeligt både eksklusiv og inklusive moms, afgifter, told m.m. Aftaler på vores website kan indgås på dansk. Når du har indgået en aftale med os opbevarer vi ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelsen sendes efter henvendelse til ALLFLEX.dk pr. e-mail på info@allflex.dk. Alle ordre der afgives via websitet behandles på samme måde som en telefon ordre. Bestående kunder modtager efter almindelig kreditvurdering faktura via mail, eller efter aftale sammen med forsendelsen.


FORBEHOLD


DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYK-/TASTEFEJL, UDGÅEDE VARER, AFVIGELSER FRA DET SKREVNE SAMT DE VISTE BILLEDER.

Vi tilstræber os at efterkomme den, ved ordrens indgåelse, oplyste leveringstid. Afvigelser kan dog forekomme, og Allflex.dk er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for forsinkelser hos posttransportfører. Levering foretages af Post Danmark eller fragtmand og koster som standard kr. 100,-, for levering i Danmark, som tillægges ordrens samlede pris. Der kan forekomme andre takster, for meget små og meget store forsendelser. Alternativt kan du selv afhente varen.

RISIKOEN FOR VARER KØBT HOS ALLFLEX.DK OVERGÅR PÅ LEVERINGSTIDSPUNKTET.


Når du har besøgt ALLFLEX.dk, ved vi følgende om dig; (a) Hvilke sider du har kigget på og hvornår., (b) Hvilken browser du bruger og (c) Hvilken IP-adresse du har.
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren(fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website fx. et indtastet brugernavn i forbindelse med login, til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.

På http://www.allflex.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Cookies bruges til at huske hvilke produkter der opbevares i indkøbskurven, når du handler på websitet. På websitet benyttes ikke log-statistik eller trafikanalyse af brugerne på websitet.

Hvis du har slået brug af cookies til i din browser-opsætning, vil en cookie blive sat i det øjeblik, du besøger ALLFLEX.dk. Du kan selv slette dine cookies via din Browser: Åben Browseren, går ind i "funktioner", "Internetindstillinger", tryk på "slet cookies..." tryk "ok" for at bekræfte sletningen.
Alle modtagne oplysninger anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften af Allmark. Allmark gemmer således kun oplysninger om dig i forbindelse med afgivelse af en ordre. Disse oplysninger opbevares i 5 år i henhold til Bogføringslovens krav om opbevaring af regnskabsmateriale.

For at kunne få tilsendt de bestilte varer, må du opgive navn, postadresse og e-mailadresse til ALLFLEX.dk. Hos ALLFLEX.dk opbevares dit navn, adresse og e-mailadresse i et kundekartotek, som ingen andre end ALLFLEX.dks ansatte har adgang til.

ALLFLEX.dks kundeoplysninger videregives eller videresælges ikke til tredjemand. Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring over for dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret dette. Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Du kan derfor når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at give os besked pr. telefon, eller e-mail. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.